card

БИДНИЙ ТУХАЙ

Монголын Гардалавчтан Судлах Төв ТББ нь хэсэг амьтан судлаачдын санаачилгаар
2012 онд үүсгэн байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

МОНГОЛ ОРНЫ ГАРДАЛАВЧТНЫ ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ СУДЛАХ ТЭДГЭЭРИЙН АМЬДРАХ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Тусгай хамгаалалттай газар, агуй болон тодорхой газар нутгийн гардалавчтны судалгаа гүйцэтгэх

Гардалавчтны хамгаалал, танин мэдэхүйн сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах

Уул уурхай, салхин сэнсний талбай орчмын захиалгат судалгаа хийх

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА